เผย 8 ขั้นตอนการส่งออกอาหารสัตว์ เพื่อกระจายสู่ตลาดโลก

12 กุมภาพันธ์ 2567

ทีมงานเพ็ทพาเพลิน เอาใจผู้ที่สนใจจะส่งออกการส่งออกอาหารสัตว์ เพื่อกระจายสู่ตลาดโลก ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง

ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นจำนวนมาก รวมทั้งมีการออกโปรดักเกี่ยวกับอาหารสัตว์มาสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น วันนี้ทีมงานเพ็ทพาเพลินจึงรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการส่งออก อาหารสัตว์ ไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอ

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เช่น Form A, Form D,

Form E, Form FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ

ตามที่ผู้นำเข้าต้องการกับกรมการค้าต่างประเทศ

เผย 8 ขั้นตอนการส่งออกอาหารสัตว์ เพื่อกระจายสู่ตลาดโลก

2. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร

เช่น การขอคืนเงินชดเชยค่าภาษีอากร, ขอคืนอากรตามมาตรา 19ทวิ,

คลังสินค้าทัณฑ์บน, เขตปลอดอากร

หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตประกอบการเสรี

หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ

(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

 

 

3. ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า และขอใบอนุญาต /

ใบรับรอง จากหน่วยงานที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวข้อง ตามที่

ประเทศผู้นำเข้าต้องการ

3.1 ขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(ทั่วไป) จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

3.2 ขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

จาก กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

3.3 ขอหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate)

จาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

เผย 8 ขั้นตอนการส่งออกอาหารสัตว์ เพื่อกระจายสู่ตลาดโลก

4. ผ่านพิธีการศุลกากร (e-Customs)

4.1 ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

(Paperless)

4.2 ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

(e-Export)

 

 

 

5. ส่งออกทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ

6. ขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จากกรมการค้าต่างประเทศ

เช่น Form A, Form D, Form E, Form FTA, Form JTEPA,

Form C/O ทั่วไป ฯลฯ

ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form C/O)

จากหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เผย 8 ขั้นตอนการส่งออกอาหารสัตว์ เพื่อกระจายสู่ตลาดโลก

7. ส่งเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง (Shipping Documents)

ไปยังผู้นำเข้าในต่างประเทศ

8. บริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามที่

ได้รับการส่งเสริจากภาครัฐ (จากข้อ 2)

นอกจากนี้หากสงสัยเรื่อง กฎหมาย / ระเบียบและขั้นตอนการส่งออก สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://onestopservice.ditp.go.th/file/9.13.pdf

เรียบเรียงโดย ชาคริตส์ คงหาญ