Saveทับลาน ลงชื่อค้านเฉือนป่า "อุทยานแห่งชาติทับลาน" กว่า 2.6 แสนไร่

09 กรกฎาคม 2567

Saveทับลาน เชิญชวนร่วมลงชื่อค้านเฉือนป่า "อุทยานแห่งชาติทับลาน" กว่า 2.6 แสนไร่ ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2567

กำลังลังเป็นประเด็นที่หลายคนจับตา การเสนอให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 265,266 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ใน จ.นครราชสีมา 170,303 ไร่ และ จ.ปราจีนบุรี 94,963 ไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 อนุมัติตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) อ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่า สนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่

Saveทับลาน ลงชื่อค้านเฉือนป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 2.6 แสนไร่

ทั้งนี้ ทางด้านเฟซบุ๊กเพจ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้อธิบายรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ในการลงชื่อแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว (ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจากการสำรวจแนวเขตเมื่อปี พ.ศ.2543 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566) สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทาง คลิกที่นี่

Saveทับลาน ลงชื่อค้านเฉือนป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 2.6 แสนไร่

1. กรมอุทยานฯ ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการรวบรวม เปิดเผยข้อมูล

- ยินยอม = สามารถเปิดเผยข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณา

- ไม่ยินยอม = ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสำหรับประกอบการพิจารณา

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว จำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

เนื่องจากผู้เก็บข้อมูล (กรมอุทยานฯ) จะรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล นำข้อมูลไปใช้ รวมถึงการเก็บรักษาและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคคลของผู้ทำแบบสอบถาม ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเผยแพร่ตามหลักปฏิบัติของ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Saveทับลาน ลงชื่อค้านเฉือนป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 2.6 แสนไร่

Saveทับลาน ลงชื่อค้านเฉือนป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 2.6 แสนไร่

3. ท่านเกี่ยวข้องในฐานะใด

- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย คือ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการปรับแนวเขต อช.ทับลาน โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านของเขตตำบลนั้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

- ชุมชนที่เกี่ยวข้อง คือ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการปรับแนวเขต อช.ทับลาน โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านบริเวณหมู่บ้านถัดไปในนบริเวณเพิกถอน/ขยาย ในระยะไม่เกิน 1 กม.

- ประชาชนทั่วไป คือ บุคคลธรรมดาทั่วไป

4. ท่านเห็นด้วย กับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จากการสำรวจแนวเขตเมื่อปี พ.ศ. 2543 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว ใหม่ หรือไม่

- เห็นด้วย = ยอมรับการเพิกถอนพื้นที่ อช.ทับลาน 265,000 ไร่

- ไม่เห็นด้วย = ไม่ยอมรับการเพิกถอนพื้นที่ อช.ทับลาน 265,000 ไร่

 

Saveทับลาน ลงชื่อค้านเฉือนป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 2.6 แสนไร่