โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 23 นาย

24 กุมภาพันธ์ 2567

โปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒๓ นาย ทั้งชายและหญิง ยศพันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท และร้อยตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒๓ นาย ทั้งชายและหญิง ยศพันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท และร้อยตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรตเกล้าโปรตกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ้ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒๓ นาย ดังนี้

 

 

๑. พันตรี อธิปติ สวาทภักดิ์ เป็น พันโท
๒. พันตรี ไพร บุญคง เป็น พันโท
๓. พันตรี สุชาติ ชะรอยรัมย์ เป็น พันโท
๔. พันตรีหญิง มะลิ นาสินพร้อม เป็น พันโทหญิง
๕. ร้อยเอก กฤษภัค กู้สุจริต เป็น พันตรี
๖. ร้อยเอกหญิง กัญญาณัฏฐ ทรัพย์ปัณทากุล เป็น พันตรีหญิง
๗.ร้อยเอกหญิง ลาภิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็น พันตรีหญิง
๘. ร้อยเอกหญิง เถาวัสย์ วานิชชาชีวะ เป็น พันตรีหญิง
๙. ร้อยโท วิทวัส รุนทา เป็น ร้อยเอก
๑๐. ร้อยโท ชัชวาลย์ ห้องกระจก เป็น ร้อยเอก
๑๑. ร้อยโท ภูชิชย์ หม่องคำ เป็น ร้อยเอก
๑๒. ร้อยโท ณรงค์ศักดิ์ รุณสา เป็น ร้อยเอก
๑๓. ร้อยโท อนุชา ภู่เสือ เป็น ร้อยเอก
๑๔. ร้อยตรี ยุทธพล ภูบัวคำ เป็น ร้อยโท
๑๕. ร้อยตรี อานนท์ ถิ่นถาน เป็น ร้อยโท
๑๖. ร้อยตรี คมสันต์ มะจุเงิน เป็น ร้อยโท
๑๗. ร้อยตรี ยุทธพงษ์ วันทองทักษ์ เป็น ร้อยโท
๑๘. ร้อยตรี ชยันต์ยุทธ ปัญญาสัตถาผล เป็น ร้อยโท
๑๙. ร้อยตรีหญิง เฮือง บุผาพัน เป็น ร้อยโทหญิง
๒๐. ร้อยตรีหญิง ธัญวลัย โอชารส เป็น ร้อยโทหญิง
๒๑. จ่าสิบเอก ณัฐพงษ์ แก้วศรีไตร เป็น ร้อยตรี
๒๒. จ่าสิบเอก อนันต์ ปัญจาคะ เป็น ร้อยตรี
๒๓. จ่าสิบเอก ยุทธนา เหล็งสุดใจ เป็น ร้อยตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ  ขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 23 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ  ขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 23 นาย

 

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา