ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง "บอร์ด การรถไฟแห่งประเทศไทย" จำนวน 7 คน

10 กุมภาพันธ์ 2567

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย "บอร์ด รฟท." จำนวน 7 คน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย "บอร์ด รฟท." จำนวน 7 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ (15 ตุลาคม 2562, 29 มิถุนายน 2564 และ 12 เมษายน 2565) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย รวม 7 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย รวม 7 คน ตามที่ กระทรวงคมนาคม เสนอ ดังนี้

1. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการ
2. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา กรรมการ
3. นายศันสนะ สุริยะโยธิน กรรมการ
4. นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ กรรมการ
5. นายอภิรัฐ ไขยวงศ์น้อย กรรมการ
6.นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ
7. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง \"บอร์ด การรถไฟแห่งประเทศไทย\" จำนวน 7 คน