โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ปรับโอน มาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

18 กันยายน 2566

โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ปรับโอน มาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร โดยให้พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอกพิเศษ) ปรับโอน มาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

โปรดเกล้าฯ  ให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ปรับโอน มาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ใจความดังนี้

 

  โปรดเกล้าฯ  ให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ปรับโอน มาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 

มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 

มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอกพิเศษ) ปรับโอน มาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566  เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ  ให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ปรับโอน มาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์