เปิดภาพ "วัวแดง" ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

08 มิถุนายน 2566

ในปัจจุบันวัวแดง (Bos javanicus) ในประเทศไทยมีประชากรมาณ 2,300 - 2,500 ตัว พบกระจายมากในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก และกลุ่มป่าตะวันออก

สำหรับวัวแดงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เป็นกลุ่มประชากรเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย - เมียนมาร์ แต่วัวแดงเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรแห่งความหวังของวัวแดงในกลุ่มป่าลุ่มน้ำปาย - สาละวิน เนื่องจากพบการกระจายเพียงพื้นที่เดียวจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายพื้นที่ในกลุ่มป่าดังกล่าว

เปิดภาพ "วัวแดง" ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

โดยจากร่องรอยการกระจายในฐานข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) มีการพบร่องรอยของวัวแดงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามประชากรจากการตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) ปัจจุบันก็ยังคงพบกลุ่มประชากรที่ของวัวแดงที่มีพื้นที่อาศัยและสืบต่อเผ่าพันธุ์อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ดังจะเห็นในภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายซึ่งปรากฎภาพวัวแดงทุกช่วงชั้นอายุ คือ ตัวผู้ ตัวเมีย (ตัวเต็มวัย) และ ลูก (ตัวไม่เต็มวัย)

เปิดภาพ "วัวแดง" ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

ปัจจุบันนอกจากข้อมูลจากสำรวจการกระจายของวัวแดงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จากฐานข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพแล้ว ยังมีการศึกษาวิจัย "โครงการสำรวจสถานภาพและความหลากหลายทางพันธุกรรมของวัวแดง (Bos javanicus) ในประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินคือหนึ่งในพื้นที่ศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าว โดยคณะผู้วิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ

เปิดภาพ "วัวแดง" ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

เปิดภาพ "วัวแดง" ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน

ภาพจาก : กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Trap) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน