ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ"

01 มิถุนายน 2566

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ" เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณฯ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ" เป็น "พระราชภาวนาวชิรญาณฯ" โดยมีความดังต่อไปนี้
 

ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ"

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภาวนาเขมคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณ ไพศาลวิปัสสนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิ.ย.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ"

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา