"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" "บัตรคนจน" เช็คสถานะด่วน เปิดให้แก้ไขข้อมูลวันไหน

19 ธันวาคม 2565

"บัตรคนจน"สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ แก้ยังไง เปิดแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน เช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด


  เช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  2565  พบผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน"สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน  เช็คสถานะบัตรคนจนได้เมื่อไร ตรวจสอบสถานะบัตรคนจนอย่างไร ล่าสุดกระทรวงการคลัง ประกาศผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

โดยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการประกาศผล "สถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" (โครงการฯ)  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” จำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า“สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” 

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" \"บัตรคนจน\" เช็คสถานะด่วน เปิดให้แก้ไขข้อมูลวันไหน

เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวที่มีการยื่นเอกสารครบถ้วนแต่ยังคงมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ รวมถึงเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้ได้มากที่สุด คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการฯ จึงให้มีการตรวจสอบข้อมูลของ   ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" \"บัตรคนจน\" เช็คสถานะด่วน เปิดให้แก้ไขข้อมูลวันไหน

 


 โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจน 20 ธันวาคม 2565ได้อีกครั้ง ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศหรือตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" \"บัตรคนจน\" เช็คสถานะด่วน เปิดให้แก้ไขข้อมูลวันไหน

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกลุ่มผู้ลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากผู้ลงทะเบียนใดที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” แต่ยังไม่ทราบผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองว่า สถานะการลงทะเบียนของท่านเป็น “การลงทะเบียนสมบูรณ์” หรือ “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" \"บัตรคนจน\" เช็คสถานะด่วน เปิดให้แก้ไขข้อมูลวันไหน

  ในกรณีนี้ ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เช่นเดียวกัน ซึ่งหากผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้ว พบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต และหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" \"บัตรคนจน\" เช็คสถานะด่วน เปิดให้แก้ไขข้อมูลวันไหน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจนสมบูรณ์ กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์ 
(คลิกที่นี่) หรือ คลิกที่เว็บไซต์


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ


โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม tnews