thainewsonline

คุณสมบัติ เงื่อนไข เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าทำงานในกรมการกงสุล

14 ธันวาคม 2565

เปิดเงื่อนไข เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าทำงานในกรมการกงสุล เปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง "นักจัดการงานทั่วไป" นส่วนภูมิภาคจำนวน 17 อัตรา

คุณสมบัติ เงื่อนไข เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าทำงานในกรมการกงสุล

คุณสมบัติ เงื่อนไข เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าทำงานในกรมการกงสุล

โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ทำการเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง "นักจัดการงานทั่วไป" ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาคจำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค" เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค ดังนี้

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา จำนวน 4 อัตรา

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย จำนวน 2 อัตรา

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จำนวน 2 อัตรา

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี จำนวน 1 อัตรา

- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา จำนวน 2 อัตรา
 

รายละเอียดการรับสมัคร 

1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท 

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ลักษณะต้องห้าม 

เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ
เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งพักราชการหรือถูกไล่ออกจากราชการไว้ก่อน
เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
เป็นบุคคลล้มละลาย
เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เป็นผู้ที่ทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ขั้นตอนการสมัครสอบผ่านทางออนไลน์ 

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 14-29 ธ.ค.2565
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท บวกค่าธรรมเนียมธนาครและค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

วิธีคัดเลือก : เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งที่เปิดรับ คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

-  สอบข้อเขียน ข้อสอบปรนัย(100 คะแนน) 

- สอบสัมภาษณ์ โดยสอบเป็นรายบุคคล (100 คะแนน)

เกณฑ์การตัดสิน 

- ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)

คุณสมบัติ เงื่อนไข เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าทำงานในกรมการกงสุล