เปิดเงื่อนไข คนไทย เดินทางเข้าประเทศไหนได้บ้าง วัคซีนที่ยอมรับ

01 สิงหาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ตอนนี้ที่แพร่ระบาดไปในหลายประเทศ ทำให้มาตรการการเดินเข้าประเทศในบางประเทศจะยิ่งเข้มงวดกว่าเดิม

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เผยข้อมูล คนไทยเดินทางเข้าประเทศไหนได้บ้าง และประเทศที่ห้ามต่างชาติ (รวมคนไทย) เข้า (ข้อยกเว้นบางกรณี) ***ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (เวลา 17:25 น.)*** โปรดตรวจสอบข้อมูลจากประเทศปลายทางอีกครั้ง

 

 

คนไทยเดินทางเข้าประเทศไหนได้บ้าง (มีเงื่อนไข) 

1.ฝรั่งเศส
- ไทยจัดอยู่ในกลุ่มสีส้ม
- หากได้รับวัคซีน ต้องแสดง RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง หรือ ANTIGEN TEST ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง ไม่ต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้ง เมื่อเดินทางถึงและไม่ต้องกักตัว
- หากยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องมีเหตุจำเป็น ต้องแสดงผล RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง หรือ ANTIGEN TEST ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง จะได้รับ การสุ่มตรวจ ANTIGEN TEST เมื่อเดินทางถึง และกักตัว เป็นเวลา 7 วัน
***วัคซีนที่ยอมรับจากองค์กรยายุโรป
- PFIZER 
- MODERNA
- ASTRAZENECA 
- COVISHIELD
- JOHNSON & JOHNSON

2.เยอรมนี
- ต้องแสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. หรือ ANTIGEN TEST ไม่เกิน 48 ชม. หรือ เอกสารการฉีดวัคซีน หรือ เอกสารว่าเคยติดเชื้อ หรือหายแล้ว ก่อนเดินทางเข้าประเทศ
***วัดซีนทียอมรับ
- MODERNA 
- PFIZER
- JOHNSON&JOHNSON 
- ASTRAZENECA

3.เกาหลีใต้
- ไม่กักตัว ต้องฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย 14 วัน มีจุดประสงค์ เพื่อธุรกิจ การศึกษา หรือเหตุผลความจำเป็นทางด้านมนุษยธรรม ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนเดินทาง
***วัคซีนที่ยอมรับ
- MODERNA 
- PFIZER MODERNA
- SINOPHARM  
- SINOVAC  
- COVISHIELD
- ASTRAZENECA 
- JOHNSON&JOHNSON

4.สวิตเซอร์แลนด์
- ไม่กักตัว ถ้าฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือ ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ และต้องบินตรงเข้าสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่เปลี่ยนเครื่อง
***วัดซีนที่ยอมรับ
- PFIZER 
- MODERNA 
- CUREVAC
- ASTRAZENECA  
- NOVAVAX

5.สหราชอาณาจักร
- กักตัว 10 วัน กรอก PASSENGER LOCATOR FORM ONLINE ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนเข้าประเทศ ต้องจองชุดตรวจหาเชื่อโควิด-19 สำหรับวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางไปถึง ยกเว้นเด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี
***วัดซีนที่ยอมรับ
- MODERNA 
- PFIZER 
- ASTRAZENECA

6.สหรัฐอเมริกา
- แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อน เดินทาง หรือ หลักฐานว่าเคยติดโควิด และหายแล้วไม่สามารถแพร่เชื้อ โดยแพทย์ให้เดินทางได้ (PROOF OF RECOVERY)
***วัคซีนที่ยอมรับ
- PFIZER 
- MODERNA  
- JOHNSON&JOHNSON

คนไทยเดินทางเข้าประเทศไหนได้บ้าง (มีเงื่อนไข)

 

ประเทศที่ห้ามต่างชาติ (รวมทั้งคนไทย) เข้า ยกเว้นบางกรณี

1.แคนาดา
- ยกเว้น ได้รับยกเว้นพิเศษจากสถานทูตแคนาดา ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ โดยต้องกักตัว 14 วัน
***วัดซีนที่ยอมรับ
- MODERNA 
- PFIZER
- ASTRAZENECA  
- COVISHIELD
- JOHNSON&JOHNSON

2.เนเธอร์แลนด์
- ยกเว้น ผู้ที่มีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ หรือ มีถิ่นพำนัก ผู้ที่เดินทางเข้าด้วยความจำเป็น หรือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนตาม WHO กำหนด ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน โดยต้องกักตัว 10 วัน
***วัคซีนทียอมรับ
- PFIZER MODERNA
- ASTRAZENECA 
- COVISHIELD
- SINOPHARM 
- SINOVAC
- JOHNSON&JOHNSON

3.ออสเตรเลีย
- ยกเว้น ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวร นักการทูต ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องในออสเตรเลีย ไม่เกิน 72 ชม. หรือ พนักงานสายการบิน ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ ต้องตรวจภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง โดยต้องกักตัว 14 วัน
***วัดซีนที่ยอมรับ
- PFIZER 
- ASTRAZENECA

4.ญี่ปุ่น
- ยกเว้น มี RE-ENTRY, PERMIT ผู้ที่มีถิ่นพำนัก นักการทูต ผู้ที่มีคู่สมรส เหตุผลความจำเป็นทางครอบครัว ด้านมนุษยธรรม โดยต้องกักตัว 14 วัน
***วัคซีนที่ยอมรับ
- TAKEDA 
- PFIZER
- ASTRAZENECA
- MODERNA

5.สิงคโปร์
- ยกเว้น ผู้มีครอบครัวอยู่สิงคโปร์ ศึกษาต่อ DEATH AND CRITICAL ILLNESS EMERGENCY VISITS ต้องขออนุญาตรายกรณี โดยต้องกักตัว 14 วัน
***วัคซีนที่ยอมรับ
- MODERNA 
- PFIZER

6.จีน
- ยกเว้น ผู้ถือวีซ่าถูกต้อง คู่สมรส เว้นได้รับคำเชิญทางธุรกิจ หรือ มีเหตุจำเป็นทางครอบครัว ด้านมนุษยธรรม แสดงผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบ 48 ชม. ก่อนเข้าประเทศ โดยต้องกักตัว 14+7 วัน
***วัคซีนที่ยอมรับ
- ANHUI ZHIFEI 
- LONGCOM
- CANSINO 
- MINHAI
- SINOPHARMSINOVAC

7.รัสเซีย
- ยกเว้น ผู้ถือ RESIDENTIAL PERMIT คู่สมรส มีเหตุจำเป็น ทางครอบครัว ด้านมนุษยธรรม ต้องแสดงการตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนเข้าประเทศ
การกักตัวแล้วแต่ท้องถิ่น หรือองค์กรกำหนด
***วัคซีนที่ยอมรับ
- PFIZER 
- ASTRAZENECA
- SPUTNIK V

ประเทศที่ห้ามต่างชาติ (รวมทั้งคนไทย) เข้า ยกเว้นบางกรณี