ผู้ใช้ไฟฟ้าควรรู้ มีอะไรในบิลค่าไฟเเต่ละเดือน มีค่าอะไรอยู่ในใบแจ้งค่าไฟ

04 สิงหาคม 2565

หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้า มีอะไรบ้างในบิลค่าไฟเเต่ละเดือน และเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

   การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ชี้แจงรายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมที่ปรากฏบนใบแจ้งค่าไฟฟ้า เป็นการเปิดเผยข้อมูลค่าไฟฟ้าโดยละเอียดปกติ ไม่ใช่การเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบอัตราการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้โดยสะดวก ผู้ใช้ไฟฟ้าควรรู้  มีอะไรบ้างในบิลค่าไฟเเต่ละเดือน  มีอะไรในบิลค่าไฟเเต่ละเดือน??

ซึ่ง กฟน. มีการปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนค่าบริการรายเดือน เป็นค่าใช้จ่ายในการอ่าน และจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า การจัดทำและจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า รวมทั้งการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ผู้ใช้ไฟฟ้าควรรู้ มีอะไรในบิลค่าไฟเเต่ละเดือน มีค่าอะไรอยู่ในใบแจ้งค่าไฟ
สำหรับการเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้น เนื่องจากการให้บริการไฟฟ้าเป็นการให้บริการก่อนเรียกเก็บค่าไฟฟ้า จึงต้องมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่คร้ังแรกที่ยื่นขอใช้ไฟฟ้า โดยจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งยกเลิกการใช้ไฟฟ้า การจ่ายคืนผลประโยชน์หรือดอกผลท่ีได้รับจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า มีข้อกำหนด ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง ท่ีนำเงินสดมาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จ่ายคืนในรูปของดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยท้ังปีของธนาคารกรุงไทย ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

ผู้ใช้ไฟฟ้าควรรู้ มีอะไรในบิลค่าไฟเเต่ละเดือน มีค่าอะไรอยู่ในใบแจ้งค่าไฟ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก จ่ายคืนในรูปของ ดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทย คืนทุก 5 ปี เนื่องจากดอกผลเงินประกันเป็นจำนวนเงินน้อย โดยจะเริ่มจ่ายใน ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ กกพ. 
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กฟน. www.mea.or.th หรือ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่ และสามารถสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center  1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ใช้ไฟฟ้าควรรู้ มีอะไรในบิลค่าไฟเเต่ละเดือน มีค่าอะไรอยู่ในใบแจ้งค่าไฟ


 Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4147