ขนส่งฯ ลดภาษีประจำปี ถึง 80% เป็นเวลา 1 ปี จูงใจคนไทยเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV 

27 กรกฎาคม 2565

ขนส่งฯ ลดภาษีรถประจำปี ถึง 80% เป็นเวลา 1 ปี จูงใจคนไทยเลือกใช้รถ EV เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า หรือ "รถ EV" ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2568

ขนส่งฯ ลดภาษีรถประจำปี ถึง 80% เป็นเวลา 1 ปี จูงใจคนไทยเลือกใช้รถ EV 

ขนส่งฯ ลดภาษีประจำปี ถึง 80% เป็นเวลา 1 ปี จูงใจคนไทยเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV 

ขนส่งฯ ลดภาษีรถไฟฟ้าประจำปี ถึง 80% เป็นเวลา 1 ปี จูงใจคนไทยเลือกใช้รถ EV เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า หรือ "รถ EV" ที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2568

ขนส่งฯ ลดภาษีประจำปี ถึง 80% เป็นเวลา 1 ปี จูงใจคนไทยเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ "รถ EV" ภายในประเทศ ตามแผนการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ "รถ EV"  เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และปริมาณ PM 2.5 ในอากาศ 

กรมการขนส่งทางบกจึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่จดทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ลงร้อยละ 80 ของอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

ขนส่งฯ ลดภาษีประจำปี ถึง 80% เป็นเวลา 1 ปี จูงใจคนไทยเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจาก ครม. ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... แล้ว กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการประสานข้อมูลชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีประจำปีให้กับเจ้าของรถได้อีกทางหนึ่งด้วยประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถนำมาจดทะเบียนและอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก ได้ที่เว็บไซต์ของhttps://www.dlt.go.th/th/