เปิดรายละเอียดหลักเกณฑ์ใหม่ ครูขอย้าย ไม่ต้องรอ 4 ปี ยื่นได้ 2 ครั้งต่อปี

27 กรกฎาคม 2565

ก.ค.ศ. เห็นชอบ ครูขอย้าย ไม่ต้องรอ 4 ปี ยื่นได้ 2 ครั้งต่อปี เปิดรายละเอียดหลักเกณฑ์ใหม่ กำหนดการย้ายเป็น 3 กรณี หวังช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

ครูขอย้าย ไม่ต้องรอ 4 ปี ยื่นได้ 2 ครั้งต่อปี  น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด ศธ. โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ กำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ไปใช้ย้ายครูกับทุกส่วนราชการในสังกัด ศธ. กำหนดการย้ายเป็น 3 กรณี ได้แก่ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เปิดรายละเอียดหลักเกณฑ์ใหม่ ครูขอย้าย ไม่ต้องรอ 4 ปี ยื่นได้ 2 ครั้งต่อปี

ครูขอย้าย ไม่ต้องรอ 4 ปี ยื่นได้ 2 ครั้งต่อปี สำหรับการย้ายกรณีปกติ คุณสมบัติของผู้ขอย้าย โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อพ้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว สามารถยื่นคำร้องได้เลยโดยไม่ต้องรอ 4 ปี ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย

โดยสามารถนำระยะเวลาที่ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในสถานศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 24 เดือนมาใช้ได้ ให้ยื่นคำร้อง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ยื่นคำร้องเดือนมกราคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน และครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม โดย องค์ประกอบการพิจารณาย้าย ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งฯ ว 3/2564

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ส่วนการย้ายกรณีพิเศษ เพิ่มเติมรายละเอียดเหตุของการย้ายให้ชัดเจนขึ้น และกำหนดให้ผู้ขอย้ายระบุอำเภอในจังหวัดที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง พื่อให้ผู้ขอย้ายได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่รับย้าย เป็นผู้พิจารณาสถานศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่ง และต้องดำเนินการนำเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 45 วัน

และกรณีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กำหนดเหมือนเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เดิมได้กระจายอำนาจให้ สพท. หรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้พิจารณาย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ในกรณี การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา และการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

เปิดรายละเอียดหลักเกณฑ์ใหม่ ครูขอย้าย ไม่ต้องรอ 4 ปี ยื่นได้ 2 ครั้งต่อปี

ครูขอย้าย ไม่ต้องรอ 4 ปี ยื่นได้ 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 และที่ ศธ 0206.4/ว 32 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ด้วย

“การปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ เพราะต้องการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมถึงองค์ประกอบเพื่อใช้พิจารณาการย้ายกรณีปกติตามหลักเกณฑ์เดิมนั้น ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ตาม ว 3/2564 ซึ่งเดิมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ กำหนดให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 ปี และดำรงตำแหน่งครูอีก 2 ปี รวมเวลา 4 ปี ถึงจะยื่นคำร้องขอย้ายได้

ทำให้ข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลภูมิลำเนาต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น และขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน เชื่อว่าจะทำให้ครูมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”น.ส.ตรีนุช กล่าว

เปิดรายละเอียดหลักเกณฑ์ใหม่ ครูขอย้าย ไม่ต้องรอ 4 ปี ยื่นได้ 2 ครั้งต่อปี