พิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

23 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผู้แทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการสถานที่วิเคราะห์ปุ๋ยของบริษัทเทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด พร้อมพิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย

คุณจิราพรรณ ทองหยอด ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผู้แทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการสถานที่วิเคราะห์ปุ๋ยของบริษัทเทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 

 

 

พิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

โดยมี คุณประเสริฐ เมฆวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในโอกาสพิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยในขอบข่ายที่ 1, 2 และ 3

พิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

พิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

พร้อมกันนี้ทางด้าน คุณประเสริฐ เมฆวัฒนาได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์การบริหารว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิต ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล จนได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เป็นการสร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นจากเกษตรกรในคุณภาพปุ๋ยของบริษัท ฯ

พิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์

ภายใต้ตราสินค้า “ทิพย์” และ “มงกุฎ”ที่เน้นย้ำเรื่องการผลิตปุ๋ยให้มีคุณภาพ เพื่อเกษตรกรนำไปใช้และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

พิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์