เช็กเลย! สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 เงื่อนไข “รีไฟแนนซ์บ้าน”

20 มีนาคม 2566

เช็กเลย! สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 เงื่อนไข “รีไฟแนนซ์บ้าน” อยากรีไฟแนนซ์บ้านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันนี้รวบรวมมาให้ที่นี่แล้ว

เช็กเลย! สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 เงื่อนไข “รีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กเลย! สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 เงื่อนไข “รีไฟแนนซ์บ้าน”

 

ประกันสังคม ม.33

ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนิน โครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน สำหรับ ประกันสังคม ม.33 ที่ต้องการขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่คงเหลือกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) โดยที่วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือต้องไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท

เช็กเลย! สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 เงื่อนไข “รีไฟแนนซ์บ้าน”

 

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 • ไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมจากสถาบันการเงินอื่น
 • ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคาร

โดยการขอสินเชื่อเดิมจะต้องเป็นไปเพื่อการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ได้นเพื่อปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่ เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

 • ปีที่ 1-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.99 ต่อปี คงที่ 5 ปี
 • ปีที่ 6-ปีที่ 8 อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 2 ต่อปี (MRR-2%)
 • ตั้งแต่ปีที่ 9 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 0.5 ต่อปี (MRR-0.5%)

วิธีเข้าร่วมโครงการ และเอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนกับ ธอส. ผ่านช่องทางแอป : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 16.00 น.
 2. เพิ่ม GHB Buddy เป็นเพื่อนทางไลน์เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy
 3. ยื่นขอหนังสือรับรองสถานะความเป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ที่ และนำหนังสือรับรองดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้
 4. เอกสารการยื่นขอสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และเตรียมเอกสารส่วนตัว ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) รวมถึงหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้/ และเอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัย ที่จดจำนองกับธนาคาร) ให้พร้อม
 5. ยื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป

ระยะเวลาโครงการ

 • ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 65-19 ธ.ค. 66
 • ทำนิติกรรมได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่งหรือ โทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เช็กเลย! สินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกันสังคม ม.33 เงื่อนไข “รีไฟแนนซ์บ้าน”