มีผลแล้ววันนี้ ! ลดภาษีประจำปีรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 90%

14 พฤศจิกายน 2565

ลดภาษีประจำปีรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 90%  ประกาศจากขนส่งฯ เผยประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะร้อยละ 90 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะ รถแท็กซี่น้ำหนักรถ 1,300 กก. เหลือ 68.50 บาทต่อคัน

มีผลแล้ววันนี้ ! ลดภาษีประจำปีรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 90%  ประกาศจากขนส่งฯ เผยประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ ลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะร้อยละ 90 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะ รถแท็กซี่น้ำหนักรถ 1,300 กก. เหลือ 68.50 บาทต่อคัน รถจักรยานยนต์รับจ้างเหลือ 10 บาทต่อคัน มีผลบังคับใช้แล้ว

มีผลแล้ววันนี้ ! ลดภาษีประจำปีรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 90%

มีผลแล้ววันนี้ ! ลดภาษีประจำปีรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 90%

 

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้น มีผลบังคับใช้กับรถยนต์และจักรยานยนต์รับจ้าง 4 ประเภท ประกอบด้วย รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) น้ำหนัก 1,300 กก. รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) น้ำหนัก 2,100 กก. รถยนต์สามล้อรับจ้าง และรถจักรยานยนต์รับจ้าง

พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เป็นการปรับลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์รับจ้างที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ให้ปรับลดภาษีลงร้อยละ 90 จากอัตราที่กำหนดท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) น้ำหนัก 1,300 กก. เดิม 685 บาท ลดเหลือ 68.50 บาท / คัน
  • รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) น้ำหนัก 2,100 กก. เดิม 1,250 บาท ลดเหลือ 125 บาท / คัน
  • รถยนต์สามล้อรับจ้าง เดิม 185 บาท ลดเหลือ 18.5 บาท / คัน
  • รถจักรยานยนต์รับจ้าง เดิม 100 บาท ลดเหลือ 10 บาท / คัน

กรมการขนส่งทางบกระบุเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะก่อนหน้านี้ เช่น มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพ ขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) เป็นต้น

มีผลแล้ววันนี้ ! ลดภาษีประจำปีรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 90%