ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า BEV ลง 80% เป็นเวลา 1 ปี เริ่ม 9 พ.ย. 65

09 พฤศจิกายน 2565

ข่าวดี! สำหรับคนที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ลง 80% เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียน เริ่ม 9 พ.ย. 65

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ลง 80% เป็นเวลา 1 ปี เริ่ม 9 พ.ย. 65  จากเว็บไซต์  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (BEV) ลง 80% เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียน มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า BEV ลง 80% เป็นเวลา 1 ปี เริ่ม 9 พ.ย. 65

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565 มีใจความว่า

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า BEV ลง 80% เป็นเวลา 1 ปี เริ่ม 9 พ.ย. 65

  • มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565”
  • มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป)
  • มาตรา 3 ให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน ที่จดทะเบียนภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับลงร้อยละแปดสิบของอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจาปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2550 เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รถนั้นจดทะเบียน
  • มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า BEV ลง 80% เป็นเวลา 1 ปี เริ่ม 9 พ.ย. 65

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า BEV ลง 80% เป็นเวลา 1 ปี เริ่ม 9 พ.ย. 65