เงินสมทบประกันสังคม "ม.33-ม.39-ม.40" ตุลาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่

03 ตุลาคม 2565

เช็กได้ที่นี่ เงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 จ่ายเท่าไหร่ ของเดือน ตุลาคม 2565 จำนวนใหม่ ซึ่งแต่ละมาตราจะจ่ายกันกี่บาทไปดูพร้อมๆกันเลย

เงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 เดือน ต.ค. 2565 ต้องจ่ายเท่าไหร่ เนื่องจากที่ประกันสังคม ประกาศลดเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือนให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39  และ มาตรา 40 จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ของเดือนตุลาคม จำนวนใหม่  ส่วนจะต้องจ่ายเท่าไหร่นั้น เช็กได้ที่นี่ ?

เงินสมทบประกันสังคม "ม.33-ม.39-ม.40" ตุลาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่

ประกันสังคมเดือนตุลาคม 2565 จ่ายเท่าไหร่ ?
 

ผู้ประกันตนมาตรา 33

  • นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 3% (จากเดิม 5%) คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เท่ากับจ่ายฝ่ายละ 450 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39

  • ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 240 บาท (จากเดิม 432 บาทต่อเดือน)
     

ผู้ประกันตนมาตรา 40

  • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน