"ซีพี ออลล์" จัดกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม วัดการกักเก็บคาร์บอน

04 มิถุนายน 2567

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม “รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ในพื้นที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในโครงการ “รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ ในพื้นที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ได้แก่

 

คุณธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ อำนวยสิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณเทพอัปสร ขันขะ นักวิชาการป่าไม้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 พร้อมคณะ ให้ความรู้เรื่องป่าชายเลนและคาร์บอนเครดิตแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 30 คน

\"ซีพี ออลล์\" จัดกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม วัดการกักเก็บคาร์บอน

ในช่วงบ่ายทางซีพี ออลล์ โดยคุณคณิน ฉัตรชยานุสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED พร้อมทีมงานนำเยาวชนทั้ง 30 คนและคณะครูลงพื้นที่สำรวจต้นไม้เพื่อตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยสอนให้เด็กๆ วัดเส้นรอบวงด้วยตลับเมตร วัดความสูงของต้นไม้ด้วย Clinometer (ไคลโนมิเตอร์-อุปกรณ์วัดความสูงของวัตถุเช่น ต้นไม้ ตึก หรืออาคารสูงอย่างง่าย)

\"ซีพี ออลล์\" จัดกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม วัดการกักเก็บคาร์บอน

พร้อมคำนวณและจดบันทึกเพื่อประเมินสภาพป่าชุมชนและรวบรวมข้อมูลผลการสำรวจ ได้แก่ ข้อมูลพันธุ์ไม้ และผลการคำนวณปริมาณกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ เพื่อต่อยอดโครงการฯ โดยนำผลการสำรวจยื่นต่อองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อขึ้นทะเบียนโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือโครงการ LESS ต่อไป

\"ซีพี ออลล์\" จัดกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม วัดการกักเก็บคาร์บอน

\"ซีพี ออลล์\" จัดกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม วัดการกักเก็บคาร์บอน

\"ซีพี ออลล์\" จัดกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม วัดการกักเก็บคาร์บอน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน อันเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในวิถีชีวิตของประชาชน จึงจัดโครงการ “รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติต่อไป

\"ซีพี ออลล์\" จัดกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม วัดการกักเก็บคาร์บอน

\"ซีพี ออลล์\" จัดกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม วัดการกักเก็บคาร์บอน

\"ซีพี ออลล์\" จัดกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม วัดการกักเก็บคาร์บอน