"วันเต่าโลก" 23 พ.ค. ร่วมอนุรักษ์เต่าไม่ให้สูญพันธุ์

23 พฤษภาคม 2567

วันเต่าโลกตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เต่าเนื่องจากในปัจจุบันกำลังมีปริมาณลดลงทั่วโลก

     "ชุมชนยั่งยืน" วันนี้พาทุกคนมาร่วมอนุรักษ์เต่า เนื่องจากเป็นสัตว์อีกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ 

     ทำให้มีการกำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีตรงกับ "วันเต่าโลก" เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เต่า เพราะในปัจจุบันนั้นประชากรเต่าเริ่มลดลงเรื่อย ๆ โดยวันดังกล่าวกำหนดขึ้นโดยองค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

\"วันเต่าโลก\" 23 พ.ค.  ร่วมอนุรักษ์เต่าไม่ให้สูญพันธุ์

ประเทศไทยกับ "วันเต่าโลก"

     ในส่วนของประเทศไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองเป็นพิเศษ เพราะถือว่าเป็นเต่าขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เป็นสัตว์สงวนของไทยและในปัจจุบันเข้าข่ายใกล้สูญพันธุ์แล้ว

 

\"วันเต่าโลก\" 23 พ.ค.  ร่วมอนุรักษ์เต่าไม่ให้สูญพันธุ์

ปัจจัยที่ทำให้เต่าใกล้สูญพันธุ์

  • ขยะพลาสติก

      ขยะพลาสติกทั้งที่ถูกทิ้งในทะและตามชายหาด ปกติแล้วเต่าจะกินแมงกะพรุนเป็นอาหาร ซึ่งถือเป็นของโปรดของเต่า แต่ลักษณะของถุงพลาสติกอาจจะใส ๆ คล้ายกับแมงกะพรุน ทำให้เต่ากินเข้าไป เมื่อย่อยไม่ได้ก็ตายในที่สุด 

  • ภาวะโลกร้อน

       ภาวะโลกร้อน ตอนนี้บรรดาสัตว์น้ำทั้งหมดต่างตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเดียวกันหมด เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยโดยมนุษย์นั้นทำให้ น้ำทะเลมีสภาวะเป็นกรด ทำให้ออกซิเจนในทะเลลดน้อยลง และความเปลี่ยนแปลงนี้เองก็ส่งผลกระทบเป็นทอด ๆ ทำให้ระบบห่วงโซ่อาหารในทะเลแปรปรวนไปทั้งระบบ

  • การใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง

      การใช้เครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง เครื่องมือประมงหลายชนิดมีผลกระทบต่อเต่าทะเลเช่น อวนรุน อวนลาก อวนลอย เป็นต้น รวมไปถึงการทำประมงใกล้ฝั่งที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลหรือแหล่งอาหารของเต่า โดยเฉพาะในช่วงฤดูการวางไข่เต่าทะเล ก็ส่งผลให้เต่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจึงไม่ขึ้นมาวางไข่และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปในที่สุด

ทั้งนี้เราทุกคนสามารถช่วยกันได้คนละไม้คนมือ เพื่อช่วยให้เต่ามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ทั้งการช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก ไม่ทิ้งขยะในทะเลหรือตามชายหาด ไม่นิ่งเฉย เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน