thainewsonline

เด้งฟ้าผ่า "ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์" พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

18 มกราคม 2566
44
เด้งฟ้าผ่า "ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์" พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เด้ง "นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์" พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รักษาราชการแทน

วันที่ 18 ม.ค.2566 รายงานข่าวด่วน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งเรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทน โดยให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

 เด้งฟ้าผ่า ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 และให้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 เด้งฟ้าผ่า ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

affaliate-2

 เด้งฟ้าผ่า ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทางราชการ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 เด้งฟ้าผ่า ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Tnews

affaliate-3