svasdssvasds
บอร์ด"เนชั่น" ไฟเขียว อนุมัติ 240 ล้าน เข้าซื้อ "ฐานเศรษฐกิจ" เสริมทัพตามแผน One Nation

บอร์ด"เนชั่น" ไฟเขียว อนุมัติ 240 ล้าน เข้าซื้อ "ฐานเศรษฐกิจ" เสริมทัพตามแผน One Nation

23 พ.ย. 2565 เวลา 18:22 น.104

NEWS ขาย"ฐานเศรษฐกิจ" ให้ "เนชั่นกรุ๊ป" หลัง บอร์ด "เนชั่น" ไฟเขียว อนุมัติเงิน 240 ล้าน เข้าซื้อ "ฐานเศรษฐกิจ" เสริมทัพตามแผน One Nation


  บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9-1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็น 100%ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM) จากบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์คคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)ในราคารวม240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น
 


   บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มีทุนจดทะเบียน 200,750,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 20,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาทโดย NATION จะถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ให้บริการข่าวสารครบวงจร รวมถึงการจัดงานกิจกรรมและงานสัมมนาเชิงธุรกิจภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

บอร์ด"เนชั่น" ไฟเขียว อนุมัติ 240 ล้าน เข้าซื้อ "ฐานเศรษฐกิจ" เสริมทัพตามแผน One Nation

   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติทําให้ภายหลังจากการนับรวมซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือนก่อนมีมติอนุมัติมีขนาดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 55.36 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งมีทรัพย์สินเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

 

affaliate-2

  นอกจากนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันพ.ศ.2546 เนื่องจากNEWS เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ

 

 

  สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ347.64ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

  และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัดตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนด โดยจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป

"ฉาย บุนนาค"ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป กล่าวว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้าซื้อ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เพราะเล็งเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป เพราะฐานเศรษฐกิจได้รับการยอมรับในฐานะสื่อเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ

  • “ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Nation ฐานเศรษฐกิจจะเข้ามาเติมเต็มธุรกิจสื่อในเครือ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ในทุกภาคส่วนได้มากยิ่งขึ้น”

 

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป

นอกจากนี้ ฐานเศรษฐกิจ จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กรทำงานแบบ Synergy ระหว่างสื่อในเครือ ทั้งด้านคอนเทนต์ บุคลากร และการดำเนินงานธุรกิจอื่นๆ ในทุกมิติเพื่ิอให้เกิดประโยชนย์สูงสุดต่อธุรกิจสื่อในเครือ

ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป

  "ฐานเศรษกิจ" เป็นสื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง ยืนหยัดคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 43 ปี อีกทั้งยังมีกองบรรณาธิการที่เข้มแข็ง และมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรผ่าน3 แพลตฟอร์มหลักที่เชื่อมเข้าด้วยกันทั้ง Offline Online และ On-groundรวมถึงมีคอมมูนิตี้และกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน” ฉาย กล่าวทิ้งท้าย
 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ