thainewsonline

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 65 กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล  3 ปั๊มน้ำมัน

20 พฤศจิกายน 2565

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 65 กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล  3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ เช็คเลยที่นี่ ?

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 65 กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล  3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และ เชลล์ ส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ 

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 65 กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล  3 ปั๊มน้ำมัน

ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้ 21  พ.ย. 65

 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.34 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 43.26 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 65 กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล  3 ปั๊มน้ำมัน

ราคาน้ำมัน บางจาก พรุ่งนี้ 21  พ.ย. 65

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.85 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.58 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 65 กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล  3 ปั๊มน้ำมัน

 

ราคาน้ำมัน เชลล์ (Shell) พรุ่งนี้ 21  พ.ย. 65

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.88 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.15 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • ราคาน้ำมันเชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.46 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 พ.ย. 65 กลุ่ม เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล  3 ปั๊มน้ำมัน