โปรดเกล้าฯ "ปลด-ถอดยศ" นายทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ หลังผิดวินัยทหารร้ายแรง

08 สิงหาคม 2565

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปลด-ถอดยศ ร้อยตรี พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา หลังผิดวินัยทหารร้ายแรง

วันที่ 8 ส.ค.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ระบุมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด ร้อยตรี พงศกร บุญส่ง ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการทหารรักษาวังที่ 1 หมวดมาตรฐานทหารรักษาวังที่ 3 กองร้อยทหารรักษาวังที่ 3 กองพันที่ 1 กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชา การทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร

 

พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยไม่มีเบี้ยหวัด เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหารร้ายแรง บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกอง รักษาการณ์หย่อนยาน ไม่ได้มาตรฐานของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง ขาดความสำนึกในการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นนายทหาร พ้นราชการประเภทที่ 2 สังกัด ส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ปลด-ถอดยศ ร.ต. พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา หลังผิดวินัยทหารร้ายแรง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews