thainewsonline

ด่วนที่สุด ปลัดสธ. มีหนังสือสั่งการทั่วประเทศ เตรียมรับมือโควิดระลอกใหม่

05 กรกฎาคม 2565
3.2 k
ด่วนที่สุด ปลัดสธ. มีหนังสือสั่งการทั่วประเทศ เตรียมรับมือโควิดระลอกใหม่

"ปลัดกระทรวงสาธารณสุข" มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ถึงหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับโควิด19 ระลอกใหม่ 

จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทย ที่ล่าสุดนั้นชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ หนังสือสธ.ด่วนที่สุด ส่งสัญญานเตือน เตรียมพร้อมรับโควิด19 ระลอกใหม่ มีแนวโน้ม ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่ ให้เตรียมสำรองเตียง เตรียมรับผู้ป่วยหนักและการรับส่งต่อขอประชาชนอย่าได้ประมาท 

โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การระบาดโควิด19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้ม ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่ เตรียมสำรองเตียง เตรียมรับผู้ป่วยหนักและการรับส่งต่อขอประชาชนอย่าได้ประมาท

ด่วนที่สุด ปลัดสธ. มีหนังสือสั่งการ เตรียมรับมือโควิด19 ระลอกใหม่

-หมอยง เผย ติดเชื้อโควิด ต้องกักตัวกี่วัน ถึงป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
-เช็กวัน 7 รพ.กทม. เปิด walk in "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็มกระตุ้น ฟรี
-หมอดูดัง เผยคำทำนายชีวิตคู่หลังแต่งงาน "เวียร์ ศุกลวัฒน์-วิกกี้"

affaliate-2

 โดยหนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารบันทึกข้อความ ระบุว่า "ด่วนที่สุด" บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สธ 0207.04/1566 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 1

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 13
กระทรวงสาธารณสุข เห็นควรแจ้งสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ดังนี้

 ด่วนที่สุด ปลัดสธ. มีหนังสือสั่งการ เตรียมรับมือโควิด19 ระลอกใหม่

1.สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบสถานการณ์และผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ(Universal Precaution)

     2.สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.เตรียมความพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

     4.เตรียมความพร้อมและซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

     5.เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนอย่างครอบคลุม และเป็นไปตามความสมัครใจ

 

ด่วนที่สุด ปลัดสธ. มีหนังสือสั่งการ เตรียมรับมือโควิด19 ระลอกใหม่

     6.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ

     7.บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อว่างแผนในการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาด

     8.รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ด่วนที่สุด ปลัดสธ. มีหนังสือสั่งการ เตรียมรับมือโควิด19 ระลอกใหม่

ขอบคุณ ชมรมแพทย์ชนบท

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

affaliate-3