thainewsonline

เช็กวัน 7 รพ.กทม. เปิด walk in "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็มกระตุ้น ฟรี

03 กรกฎาคม 2565
389
เช็กวัน 7 รพ.กทม. เปิด walk in "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็มกระตุ้น ฟรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดสัญชาติ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 "โมเดอร์นา"(Moderna) ทั้งแบบวอล์กอิน (walk in) และจองผ่านแอปพลิเคชัน

เช็กวัน 7 รพ.กทม. เปิด walk in "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็มกระตุ้น ฟรี

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนประชาชนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่จำกัดสัญชาติ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 "โมเดอร์นา"(Moderna) ทั้งแบบวอล์กอิน (walk in) และจองผ่านแอปพลิเคชัน ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. 7 แห่ง ได้ทันที

เช็กวัน 7 รพ.กทม. เปิด walk in "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็มกระตุ้น ฟรี

เช็กวัน 7 รพ.กทม. เปิด walk in "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็มกระตุ้น ฟรี

ตารางให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)

 

โรงพยาบาลกลาง (Walk in)

 

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ

 


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 

ให้บริการวันจันทร์-พฤหัสบดี (Walk in) เวลา 08.00 - 14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด ห้องหัตถการชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

 

และวันศุกร์ (Walk in / QueQ) เวลา 08.00 - 14.00 น. คลินิกวัคซีนโควิด เรือนวัคซีน อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1

affaliate-1

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (Walk in)

 

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. ที่ห้องทำแผลฉีดยา

 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (Walk in)

 

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ อาคารอายุบวร


โรงพยาบาลสิรินธร (Walk in / QueQ)

 

ให้บริการวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2

 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (Walk in)

 

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่ คลินิกวัคซีนโควิด ห้องตรวจ 1 แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม อาคาร OPD ชั้น 2

affaliate-2

โรงพยาบาลคลองสามวา (Walk in / QueQ)

 

ให้บริการวันพุธ-ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. ที่อาคารผู้ป่วยนอก

 

เช็กวัน 7 รพ.กทม. เปิด walk in "ฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา เข็มกระตุ้น ฟรี

affaliate-3