ราชกิจจาฯ หมายกําหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

01 มิถุนายน 2565

ราชกิจจาฯ หมายกําหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ หมายกําหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ความดังนี้

ราชกิจจาฯ หมายกําหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในปีนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สํานักพระราชวังจัดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ พระราชกุศล มีรายการดังนี้  

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธี ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูป ประจําพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกประดิษฐานบนพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พร้อมด้วยเทียนพระมหามงคล เทียนเท่า พระองค์ ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษา และเครื่องนมัสการไว้พร้อม 

เวลา ๑๗ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เสด็จพระราชดําเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

 

แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย  

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนสําหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจาก พระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้า พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษาแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูปประจําพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ ๔๕ รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา จบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดําเนินกลับ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

เวลา ๑๒ นาฬิกา ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ ๒๑ นัด 

การแต่งกาย บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพร สวดนพเคราะห์ เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด

สํานักพระราชวัง 

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ราชกิจจาฯ หมายกําหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

 

ราชกิจจาฯ หมายกําหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา