ผู้สูงอายุ ถือบัตรคนจน ปี 2565 เตรียมรับเงินเพิ่ม เช็กสิทธิเข้าวันไหน

15 เมษายน 2565

ผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ 2565 เช็กสิทธิเข้าวันไหน ได้เท่าไหร่

เพจเฟซบุ๊ก กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า พม. โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อนุมัติ "การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ" ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ผู้สูงอายุ ถือบัตรคนจน ปี 2565 เตรียมรับเงินเพิ่ม เช็กสิทธิเข้าวันไหน

โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้


1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน 5665


2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท ต่อเดือน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จะจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดแรกในเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นการจ่ายสำหรับเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯงวดแรก ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการ ทุกเดือนต่อไป

 

ผู้สูงอายุ ถือบัตรคนจน ปี 2565 เตรียมรับเงินเพิ่ม เช็กสิทธิเข้าวันไหน