ผู้สูงอายุ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินสงเคราะห์ เช็กได้เท่าไหร่

14 เมษายน 2565

ผู้สูงอายุถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ 2565 เช็กได้เท่าไหร่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 

 

ผู้สูงอายุถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมรับเงินสงเคราะห์ เช็กได้เท่าไหร่

สำหรับแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้


1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน


2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท  ต่อเดือน 

 

ผู้สูงอายุถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมรับเงินสงเคราะห์ เช็กได้เท่าไหร่

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดแรกในเดือนเมษายน 2565  ซึ่งเป็นการจ่ายสำหรับเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนงวดแรก ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการทุกเดือนต่อไป