ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" มีผลพรุ่งนี้!!

17 กุมภาพันธ์ 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศลดภาษีน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 20 พ.ค. 2565 เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

จากกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 3 ให้ยกเลิกควำมใน (5) (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) และ (5/5) ในประเภทที่ ๐๑.๐๕ น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ำยกัน ตอนที่ 1 สินค้ำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตำมบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน

 

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์ราคาน้ํามันดิบและเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบกิจการของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ

ดังนั้น เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

รวมทั้งเพื่อให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในทุกภาคส่วน ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาในช่วงที่ประเทศยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" มีผลพรุ่งนี้!!

 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" มีผลพรุ่งนี้!!

 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ลดภาษีน้ำมันดีเซล" มีผลพรุ่งนี้!!