ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดทางเลือกฉีด "ไฟเซอร์" เข็ม 3 , 4 กล้ามเนื้อ - ชั้นผิวหนัง

07 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดทางเลือกฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3 , 4 เข้ากล้ามเนื้อหรือชั้นผิวหนัง ตามความสมัครใจ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 3,4) เป็นไปด้วยความสมัครใจ

มี 2 รูปแบบคือ 

 - ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส  ขนาดยา 15mcg/dose(0.15 ml) 

 - ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ขนาดยา 10 mcg/dose(0.1 ml)

ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดทางเลือกฉีด ไฟเซอร์ เข็ม 3 , 4 กล้ามเนื้อ - ชั้นผิวหนัง

 

มีข้อดีคือ

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิฯ ใกล้เคียงกับรูปแบบปกติ #เต็มโดส แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์เชิงระบบ เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้อยกว่ารูปแบบปกติ

มีข้อเสียคือ

การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง อาจจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดมากกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

การเข้ารับบริการฉีดเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ เป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการต้องแจ้งความประสงค์ฉีดที่เจ้าหน้าที่คัดกรองทุกครั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำท่านไปที่จุดบริการที่จัดไว้เฉพาะ

ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดทางเลือกฉีด ไฟเซอร์ เข็ม 3 , 4 กล้ามเนื้อ - ชั้นผิวหนัง

 

จุดบริการรูปแบบพิเศษอยู่ที่โซนประตู 2 ซึ่งแยกต่างหาก จากจุดให้บริการปกติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารวัคซีน

การฉีดนี้จะปรากฎในหมอพร้อม (รับใบรับรองวัคซีนปกติ) แต่รายละเอียดประเภทการฉีดและขนาดความแรงวัคซีนที่ได้รับจะปรากฎเฉพาะในฐานข้อมูลของศูนย์ฯเท่านั้น

ศูนย์ฉีดบางซื่อ เปิดทางเลือกฉีด ไฟเซอร์ เข็ม 3 , 4 กล้ามเนื้อ - ชั้นผิวหนัง

 

ขอบคุณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ