กรมบัญชีกลาง ปรับหลักเกณฑ์ เบิกจ่ายตรงค่ายารักษามะเร็ง เช็กรายละเอียด

30 มกราคม 2565

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เช็กรายละเอียด

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) และมีการปรับปรุงรายการยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาสามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาในระบบ OCPA 3 รายการ และเพิ่มเติมรายการยาให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้อีก 1 รายการ ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กรมบัญชีกลาง ปรับหลักเกณฑ์ เบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง เช็กรายละเอียด

1. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายยา Osimertinib ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย ชนิด EGFR mutation 

2. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายยา Erlotinib และยา Gefitinib ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย 

3. เพิ่มรายการยา Vinorelbine  ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งการใช้ยาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้

 

กรมบัญชีกลาง ปรับหลักเกณฑ์ เบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง เช็กรายละเอียด

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นไปอย่างสมเหตุผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้ป่วย อีกทั้งเพื่อให้

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-127-7000 ต่อ 6850 และ 6851 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

ขอบคุณ   กรมบัญชีกลาง