ประกาศ จว.ล่าสุด ขอความร่วมมือให้งดออกจากบ้าน เริ่มพรุ่งนี้

07 มกราคม 2565

จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลฯงดหรือหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น.-เวลา 04.00 น.

จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โพสต์ข้อความ ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลฯงดหรือหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น.-เวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 มกราคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ จว.ล่าสุด ขอความร่วมมือให้งดออกออกจากบ้าน เริ่มพรุ่งนี้

ในประกาศแจ้งว่า 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถาน
ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือ
งดออกเคหสถาน ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ของจังหวัดอุบลราชธานีมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

-เทียบอาการกันชัดๆ "โอมิครอน และ เดลต้า" ต่างกันอย่างไร
-ไม่รอด สั่งปลดแล้ว "ทหารเรือเพื่อนโจ๊ก" เมากร่างขัดขวางการทำงานตำรวจ
-ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม คนฉีดวัคซีนทางเลือกแล้วแพ้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ จึงยกเลิกประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองดออกเคหสถาน
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีงดหรือ
หลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น
เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง
เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่ง
เงินของธนาคาร สถาบันการเงิน การประกอบอาชีพเป็นปกติ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ผู้เดินทางโดยอากาศยานหรือรถโดยสารสาธารณะอื่นเมื่อเดินทางถึงแล้วให้กลับ
ที่พักทันที หรือผู้มีเหตุจำเป็นอื่นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จว.ล่าสุด ขอความร่วมมือให้งดออกออกจากบ้าน เริ่มพรุ่งนี้