เพิ่มเงินสงเคราะห์ เป็นของขวัญลูกจ้างช่วงปีใหม่

24 ธันวาคม 2564

กระทรวงแรงงาน เพิ่้มเงินสงเคราะห์ลูกจ้างของขวัญปีใหม่ 2565 ที่กระทรวงแรงงานมอบให้ลูกจ้างซึ่งตกงานเพราะผลกระทบจากพิษโควิด-19 ได้รับเงินเพิ่มเติมช่วยต่อลมหายใจในการดำเนินชีวิตต่อ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมีความห่วงใยมอบให้กับผู้ใช้แรงงาน

ข่าววันนี้ 24 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงานได้จัดแคมเปญ “แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน” จำนวน 9 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีโควิด-19 สูงสุด 100 เท่า (1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์) 

ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่าย และระยะเวลาการจ่ายกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease (COVID-19)) พ.ศ.2564 โดยปรับเพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์ กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ใน 3 อัตรา จาก 30 เท่า เป็น 60 เท่า จาก 50 เท่า เป็น 80 เท่า และ จาก 70 เท่า เป็น 100 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขของอายุงาน และกรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชย ให้ปรับเงินสงเคราะห์จากอัตราเดิม 60 เท่า เป็น 100 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เร่งดำเนินการจนระเบียบดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งลูกจ้างทยอยมายื่นเรื่องใช้สิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

เพิ่มเงินสงเคราะห์ เป็นของขวัญลูกจ้างช่วงปีใหม่

โดยในวันนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้อนุมัติเงิน 12,339,260 บาท ให้กับลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ที่ถูกเลิกจ้างและมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวจำนวน 1,388 คน โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ลูกจ้างงวดแรก จำนวน 661 คน เป็นเงิน 6,232,081.54 บาท ประมาณคนละ 9,390 บาท ถือได้ว่านี่เป็นอีก 1 ของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่ต้องเผชิญปัญหาตกงาน และไม่ได้รับค่าชดเชยตามสิทธิ ได้มีกำลังใจต่อสู้ดำรงชีวิตเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อประเทศชาติต่อไป

เพิ่มเงินสงเคราะห์ เป็นของขวัญลูกจ้างช่วงปีใหม่

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีลูกจ้างมาใช้สิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วทั้ง 2 กรณี จำนวน 2,813 คน เป็นเงิน 23,823,946.17 บาท เป็นกรณีค่าชดเชย จำนวน 1,898 คน เป็นเงิน 19,057,877.92 บาท และกรณีเงินอื่นฯ จำนวน 915 คน เป็นเงิน 4,766,068.25 บาท ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่มายื่นใช้สิทธิโดยเร็วทุกรายทันในเทศกาลปีใหม่นี้อย่างแน่นอน 

ฝั่งลูกจ้างที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มในวันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ผลักดันให้ได้รับเงินดังกล่าว ซึ่งช่วยต่อลมหายใจที่จะได้ดำเนินชีวิตต่อ เงินที่ได้รับในวันนี้เป็นเงินค่ารถที่จะได้เดินทางกลับบ้านถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมีความห่วงใยมอบให้กับผู้ใช้แรงงาน

เพิ่มเงินสงเคราะห์ เป็นของขวัญลูกจ้างช่วงปีใหม่