svasdssvasds
เงินเข้าเเล้ววันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ1,000 ไทม์ไลน์วันโอน

เงินเข้าเเล้ววันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ1,000 ไทม์ไลน์วันโอน

13 ธ.ค. 2564 เวลา 10:32 น.1.9k

เงินเข้าเเล้ววันนี้ ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท พี่น้องเกษตรการสามารถเช็คสถานะโอนเงินได้ผ่านทาง chongkho.inbaac.com ตลอด 24 ชม.


   เงินเข้าเเล้ววันนี้  ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000บาท   ไม่เกิน 20 ไร่ ตั้งแต่ 13-17 ธ.ค.64นี้ พี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินเยียวยา เช็คสถานะโอนเงินช่วยเหลือชาวนา ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ เช็คเลยเงินเข้าเเล้ววันนี้

เงินเข้าเเล้ววันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ1,000 ไทม์ไลน์วันโอน
 สำหรับเงินช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพข้าว และข้าวเก็บเกี่ยวหรือ เงินช่วยเหลือชาวนา เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  รวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น  โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1

เงินเข้าเเล้ววันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาชาวนา ไร่ละ1,000 เช็คสถานะโอนเงิน

  กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) เปิดให้เกษตรกรไทยตรวจสอบได้เเล้ววันนี้ ผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com/ ซึ่งวันที่ 13ธ.ค.64 ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นวันแรก 
เงินเข้าเเล้ววันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาชาวนา ไร่ละ1,000 เช็คสถานะโอนเงิน

affaliate-2

เงินเข้าเเล้ววันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ1,000 ไทม์ไลน์วันโอน
เปิดไทม์ไลน์จ่ายเงินประกันรายได้ ข้าว-ยางพารา ช่วยเกษตรกรกว่า 6.57 ล้านครัวเรือน

-โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) เริ่มโอนวันที่ 9 - 13 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน

เงินเข้าเเล้ววันนี้ ธ.ก.ส.โอนเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ1,000 ไทม์ไลน์วันโอน
-โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ เริ่มโอนวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.57 ล้านครัวเรือน


-โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เริ่มโอน 20 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย

พี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ตลอด 24 ชม. และสามารถเบิกถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพ

nationphoto
 

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด