เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

07 ธ.ค. 2564 เวลา 12:49 น.3.8k

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 บาท โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ครอบคลุม อาชีพค้าขาย ช่าง ขับรถรับจ้าง โชห่วย ฯลฯ

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็น ช่าง ค้าขาย ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ร้านค้าแฟรนไชส์ ร้านค้าปลีกต่างๆ ฯลฯ สามารถขอสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการทำงานและธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท 

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

 

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ, ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้ประกอบการขนาดเล็ก, ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- ผู้เริ่มประกอบอาชีพ, ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย, ตัดผม เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ, เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

- ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่, รถตู้สาธารณะ, รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

- ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

 

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19


ประเภทสินเชื่อ : เงินกู้ระยะยาว (L/T)


อัตราดอกเบี้ย : 3.99% ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

affaliate-2

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา


หลักประกันการกู้เงิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

2. กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

 

จำนวนวงเงินให้กู้ 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

 

เอกสารประกอบการขอกู้เงินออมสิน โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

 


วงเงินโครงการ : รวม 5,000 ล้านบาท


ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

 

วิธีลงทะเบียนขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ มีดังนี้


- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ คลิกที่นี่

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

 

- อ่านรายละเอียดสินเชื่อ พร้อมเงื่อนไข ก่อนเลือกตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ จัดเก็บและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไว้เพื่อลงทะเบียนสินเชื่อ 

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

- ลงทะเบียน โดยการกรอกข้อมูลส่วนต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงจนครบถ้วน


แนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบอาชีพ

- เอกสารทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/สัญญาแฟรนไชส์/เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ/ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ/ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร/เอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ


เลือกสาขาที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ หรือใกล้เคียงที่อยู่ปัจจุบัน

 

เปิดวิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 300,000 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ


- ยืนยันตัวตน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง ข้าพเจ้าขอยอมรับว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯโดยไม่เลิกจ้างแรงงานหรือพนักงานหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินกู้ แล้วเลือกปุ่มลงทะเบียน และรอการติดต่อกลับจากธนาคาร

 

ขอบคุณ : ธนาคารออมสิน

affaliate-3