svasdssvasds
คำสั่งจังหวัดปิด "บ้านไทยสามัคคี​" ห้ามใคร เข้า-ออก พบผู้ติดเชื้อโควิด

คำสั่งจังหวัดปิด "บ้านไทยสามัคคี​" ห้ามใคร เข้า-ออก พบผู้ติดเชื้อโควิด

02 ธ.ค. 2564 เวลา 11:00 น.280

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าจับตา พบหลายพื้นมีการระบาดของเชื้อ ล่าสุด จังหวัดนครราชสีมา สั่งปิด "บ้านไทยสามัคคี​"

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 16 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านจำนวนมาก มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 53 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 20 ราย จึงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมการแพร่ของโรคให้ใด้โดยเร็ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกอบมาตรา 34 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ปิดพื้นที่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ถึง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ 2564 เวลา 18.00 นาฬิกา
2. ห้ามผู้ใด เข้า หรือ ออก จากพื้นที่ตามข้อ 1 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
3. ห้ามบุคคลในพื้นที่ตามข้อ  รวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการรวมตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

 

affaliate-2

การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ถึง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ 2564 เวลา 18.00 นาฬิกา

สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายวิเชียร จันทรโณทัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัดปิด บ้านไทยสามัคคี ห้ามใคร เข้า-ออก พบผู้ติดเชื้อโควิด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews

ข่าวล่าสุด
ข่าวที่น่าสนใจ
logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด