ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ปฐม เฉลยวาเรศ" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

16 พฤศจิกายน 2564

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายปฐม เฉลยวาเรศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ความว่า ด้วยกระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายปฐม เฉลยวาเรศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ปฐม เฉลยวาเรศ" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564


-ราชกิจจาฯ ออกประกาศปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
-ราชกิจจา ประกาศอัตรา ค่าโดยสาร เรียกรถเริ่มต้น
-ราชกิจจาฯ เคาะ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเสียหายจาก "วัคซีนโควิด"

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "ปฐม เฉลยวาเรศ" พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท


 ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews