โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง รวม 3 ราย

02 พฤศจิกายน 2564

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายเจตน์ สถาวรศีลพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (พนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิ)


2. นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครอง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (พนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิ)


3. นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (เจ้าหน้าที่ศาลปกครองทรงคุณวุฒิ)
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง รวม 3 ราย