ผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดโควิด-19 ได้รับเงินชดเชย

27 ตุลาคม 2564

ข่าววันนี้ 27 ตุลาคม 2564 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดโควิด-19 รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 300 บาท

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากผู้ประกันตน ม.40 ติดโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาล หรือเข้ารับการรักษา Hospitel หรือ รพ. สนาม จะใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้ และช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือ Hospitel หรือ รพ. สนาม สามารถเบิกค่าทดแทนขาดรายได้กับประกันสังคมได้ ดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดโควิด-19 ได้รับเงินชดเชย

สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสิทธิได้รับ

1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดโควิด-19 ได้รับเงินชดเชย

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดโควิด-19 ได้รับเงินชดเชย

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506.