พระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย

09 ตุลาคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 นาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากกรณี วันนี้ (9 ต.ค.64) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๔ นาย ดังนี้ 

 

- เตือน 5 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

- แจงชัด นักเรียนไม่ฉีดวัคซีน​ สามารถไปเรียนได้หรือไม่

- ระส่ำหนัก "5 คลัสเตอร์ใหม่" ทั้งจังหวัด ติดโควิด-19 เกือบ 500

พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย

 

พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews