กทม. ออกประกาศ ฉบับที่ 43 ผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการ ในกรุงเทพฯ เช็กเงื่อนไข

30 กันยายน 2564

กทม. ออกประกาศ ฉบับที่ 43 ผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการ ในกรุงเทพฯ เช็กเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กทม.ออกประกาศ ฉบับที่ 43 ผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณี คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28/2564 มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) ผ่อนปรนกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กิจกรรมที่สามารถเปิดได้ โดยมีมาตรการ DMHTTA ควบคุมอย่างเคร่งครัด
- สถานศึกษา โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักอนามัย กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความจำเป็นและติดตามให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
- สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เด็กพิเศษ โดยให้สำนักอนามัย กทม. พิจารณาอนุญาต
- ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์  เปิดไม่เกิน 21.00 น. ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค (ห้องปรับอากาศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของที่นั่งปกติ หากเป็นพื้นที่เปิดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ให้มีผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของที่นั่งปกติ) 
หากเป็นร้านที่มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่น ต้องมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน งดการสัมผัสผู้ใช้บริการ นักดนตรีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่นักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าให้ถอดหน้ากากขณะแสดงได้
- ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดได้ถึง 21.00 น. สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดในช่วงกลางคืนให้ปิดตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. 
- ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่เกินร้อยละ 75 ของผู้ใช้บริการปกติ งดบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
- โรงภาพยนตร์ เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 งดบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

 

- สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ร้านสัก ให้บริการเฉพาะนัดหมาย จนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับร้านสัก ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผล ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม.
- ร้านสปา นวดแผนไทย ให้บริการเฉพาะนัดหมาย รายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง จนถึงเวลา 21.00 น. สำหรับกิจการสปา ผู้เข้ารับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผล ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม.
- สวนสาธารณะ สนามกีฬา สระน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่โล่ง หรือในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สำหรับยิม ฟิตเนส เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และงดการอบตัวหรืออบไอน้ำ
- การใช้สนามกีฬาเพื่อการแข่งขัน แบบมีผู้เข้าชมต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อกทม. แบบไม่มีผู้เข้าชมต้องขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์การค้า เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.
- การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์
- โรงมหรสพ โรงละคร ขออนุญาตสำนักอนามัย กทม. เปิดได้ 21.00 น. และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
- โรงเรียนสอนมวย ยิม สถาบันลีลาศ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
- สถานที่ควบคุมน้ำหนัก
- ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง
- สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์
- สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง เปิดเฉพาะกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานหมั้น โดยไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร
- โรงแรม งดการประชุม สัมมนา 
ทั้งนี้สถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิด จะมีการกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด 
ทุกกิจกรรมการรวมตัวของบุคคล ห้ามไม่ให้เกิน 25 คน

สถานที่ยังคงปิดให้บริการ
- ผับ บาร์ คาราโอเกะ  
- อาบอบนวด  
- กิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร  
- สวนน้ำ สวนสนุก 
- สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก 
- ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม 
- ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 
- สนามกีฬาในร่มทุกประเภท (ยกเว้นสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก) 
- สถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน) 
- สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ 
- สนามชนโค 
- สนามม้า 

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 43) พร้อมไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด

กทม. ผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการ

กทม. ผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการ

กทม. ผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการ

กทม. ผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการ

กทม. ผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการ

กทม. ผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการ