ศธ.ประกาศ ยกเลิกสอบ O-NET ไม่ใช้ผลคะแนน เป็นเกณฑ์การคัดเลือก

21 กันยายน 2564

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิก O-NET ไม่ใช้ผลคะแนนการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

ตามที่ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ยกเลิกการใช้สัดส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เฉพาะระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สัดส่วนคงเดิม นั้น

เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติไม่ใช้ผลคะแนนการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

ยกเลิกสอบ O-NET

 

อ่านเพิ่มเติม : 

- เผยไทม์ไลน์​ "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" ให้นักเรียน
- ศธ. เร่งทำความเข้าใจ นักเรียน นักศึกษา 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ยกเลิกสอบ O-NET

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews