"ม.40"ทำงานอิสระ ประกันสังคม ลดเงินสมทบถูกลง6เดือน เริ่มต้นเหลือ42 บาท

10 กันยายน 2564

คนทำงานอิสระ แรงงานอิสระ ได้เฮ ประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน จนถึงม.ค. 2565 เลือกจ่ายได้ 3 แบบ

   มาตรการเยียวยาโควิดล่าสุด  ข่าวดีสำหรับ แรงงานอิสระ อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ซึ่งสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน ม.40 หรือ  เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000บาท / คน  ทางประกันสังคมได้ลดการจ่ายเงินสมทบ เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน มีการให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆ 

"ม.40"ทำงานอิสระ ประกันสังคม ลดเงินสมทบถูกลง6เดือน
โดยล่าสุดทาง  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยข่าวดี แรงงานอิสระมีเฮ ประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน ตั้งแต่ ส.ค. 2564–ม.ค. 2565 ในอัตราใหม่  3 ทางเลือก

ม.40 ทำงานอิสระ ประกันสังคม ลดเงินสมทบถูกลง6เดือน

ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง 3 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 42 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 คุ้มครอง 4 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ  จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 60 บาท/เดือน

ม.40 ทำงานอิสระ ประกันสังคม ลดเงินสมทบถูกลง6เดือน
ทางเลือกที่ 3 คุ้มครอง 5 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร  จากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 180 บาท/เดือน

ม.40 ทำงานอิสระ ประกันสังคม ลดเงินสมทบถูกลง6เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง