เช็กวันนี้ เงินอุดหนุนบุตร เดือนกันยายน 600 เข้าแล้ว

10 กันยายน 2564

ช่องทางเช็กเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำกันเดือนกันยายน 2564 เข้าแล้ววันนี้ เช็กรายละเอียด

เพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ว่า... วันนี้มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2564 ดังนี้

- ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 (ตามเวลาเปิด - ปิดของธนาคาร)
- รบกวนตรวจสอบที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ ก่อนนะคะ เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้วคะ

เงินอุดหนุนบุตร

เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
- ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
- ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 สิงหาคม 2564
- ผู้มีสิทธิที่ขึ้นสถานะ "รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง"

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนฯ ดังนี้
- จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
- จ่ายตกเบิกย้อนหลังให้ตามสิทธิของท่าน
- ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ที่มายื่นขอรับสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สิทธิที่ได้รับจะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ ไม่ย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด

เงินอุดหนุนบุตร

ข้อแนะนำ 
- หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
- หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
- หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
- โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199
(โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
- ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
- สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

เงินอุดหนุนบุตร