นักวิชาการชี้ 2 พส. ไลฟ์สนทนาธรรม เป็นพฤติกรรมที่หย่อนยานในพระธรรมวินัย

07 ก.ย. 2564 เวลา 11:12 น.

ดร.มงคล นาฏกระสูตร อดีตผู้ชำนาญการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ชี้! 2 พส. ไลฟ์สนทนาธรรม เป็นพฤติกรรมที่หย่อนยานในพระธรรมวินัย

ดร.มงคล นาฏกระสูตร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอดีตผู้ชำนาญการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่พระมหาไพรวัลย์-พระมหาสมปอง ไลฟ์สนทนาธรรม ชี้ เป็นความเสื่อมของศาสนาและเป็นพฤติกรรมที่หย่อนยานในพระธรรมวินัย

นักวิชาการชี้ 2 พส. ไลฟ์สนทนาธรรม เป็นพฤติกรรมที่หย่อนยานในพระธรรมวินัย

#พส.#ตลกไลฟ์สด : #ท้าทายศรัทธาไทย 
      กรณีพระวัดสร้อยทอง 2 องค์ได้ทำการถ่ายทอดสดในเฟซบุ๊คอย่างตลกโปกฮา...มีคนติดตามจำนวนมาก กลายเป็นที่กล่าวขวัญ (Talk of The Town) ว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงใด หรือทำได้หรือไม่ เมื่อตนห่มจีวรกาสายะ อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์อยู่ เรื่องนี้จึงท้าทายต่อศรัทธาและสติปัญญาของชาวพุทธไทยในปัจจุบัน ที่พระทั้ง 2 กล้าทำเช่นนี้มีสาเหตุมาจากอะไร
#นิยมพระตลก :#สัญญาณความเสื่อมของพระศาสนา 
     องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในกิมพิละสูตร อังคุตรนิกายว่า "ดูกรกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาในพระธรรมวินัยนี้ ไม่เคารพ ไม่ยำเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ในการศึกษา ไม่เคารพยำเกรงซึ่งกันและกัน นี้แลกิมพิละ เป็นเหตุ เป็นปัจจัยทำให้พระสัทธรรมอยู่ไม่ได้นาน"
และที่พระมหากัสสปะเถระ กล่าวไว้ในคราวสังคายนาว่า "ในคราวหน้า สภาวะมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจักรุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคลจักมีกำลัง ธรรมวาทีจักเสื่อมกำลัง อวินัยวาทีบุคคลจักมีกำลัง อวินัยวาทีจักเสื่อมกำลัง "

นักวิชาการชี้ 2 พส. ไลฟ์สนทนาธรรม เป็นพฤติกรรมที่หย่อนยานในพระธรรมวินัย

การที่ผู้คนเป็นแสนมาเข้าชมพระพูดตลกโปกฮา เพื่อเรียกยอดไลค์ เรียกยอดโฆษณา เป็นสัญญาณหนึ่งชาวพุทธตระหนักว่าศาสนาของเราจะอยู่ยาวนานหรือไม่
#พูดตลกคะนอง :#ผิดทั้งธรรมและวินัย
    พระพุทธองค์ห้ามพระพูดตลกคะนองและพูดเรื่องชาวบ้าน  ห้ามพูดเดรัจฉานกถา เช่น พูดเรื่องทางโลก เป็นต้น และในพระวินัยมหาวิภังค์ ตรัสไว้ว่า ภิกษุไม่พึงเปล่งคำตลกคะนอง ปรารภพระรัตนตรัยโดยปริยายใดๆ
มีโทษชัดเจน แต่ยังกล้าขัดพระวินัยและชาวบ้านก็ติดตามเป็นอันมาก...เป็นสิ่งที่น่าห่วงใย

นักวิชาการชี้ 2 พส. ไลฟ์สนทนาธรรม เป็นพฤติกรรมที่หย่อนยานในพระธรรมวินัย
#สร้างพรรคพวก :#เพื่อปกปิดพฤติกรรมตน
     ยุทธวิธีของพระกลุ่มนี้ คือ หาพรรคพวก สร้างความนิยมในหมู่ประชาชน ผ่านสื่อสารมวลชนและกลุ่มการเมือง เพื่อเป็นเกราะกำบังปกปิด พฤติกรรมที่หย่อนยานในพระธรรมวินัยของตนและพวกตน เพราะเมื่อถูกตรวจสอบก็จะมีกลุ่มพรรคพวกออกมาช่วยว่าถูกรังแกจากฝ่ายตรงกันข้าม เพื่อให้มองข้ามเลยหลักพระธรรมวินัยไป
#สงฆ์หิวแสง : #เพราะปกป้องผลประโยชน์

นักวิชาการชี้ 2 พส. ไลฟ์สนทนาธรรม เป็นพฤติกรรมที่หย่อนยานในพระธรรมวินัย

พระที่ใช้สื่อโซเซียลสร้างชื่อเสียง โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยรู้นะรู้โม ล้วนมีวาระซ่อนแอบอยู่หลังฉาก เช่นเป็นเครื่องมือนักการเมืองที่ฝักฝ่าย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในการชิงอำนาจการเมืองและการเมืองในคณะสงฆ์เอง หรืออาจจะมาจากเรื่องความขัดแย้งเรื่องนิกายที่ตนสังกัด ดูเหมือนออกมาต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ แต่แท้ที่จริงเป็นแค่ตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองและคณะสงฆ์เท่านั้น
#ช่วยปกป้องพระดี : #เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน
     ในปัจจุบันยังมีพระดีมากมายในบ้านเมืองที่รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ค่อยมีชื่อมีเสียง เพราะถูกพระผู้เก้อยากและไม่ค่อยมีความละอาย แย่งซีนในสื่อสารมวลชนไปแทบไปหมด เนื่องด้วยพุทธศาสนิกชน ไม่มีเวลาสนใจพระศาสนา เหมือนศาสนิกศาสนาอื่นๆ 

นักวิชาการชี้ 2 พส. ไลฟ์สนทนาธรรม เป็นพฤติกรรมที่หย่อนยานในพระธรรมวินัย
    พระที่มีความเป็นสมณะ สงบ บริสุทธิ์ด้วยศีลาจารวัตร ยังมีมากพอ แต่ชาวพุทธต้องมีสติปัญญามากพอที่มองเห็น อย่าไปสนับสนุนหรือให้กำลังแก่พระอธรรมวาทีเลย เพราะเป็นแค่สัญลักษณ์ของพระศาสนาเท่านั้น ทำบุญไปจะไม่ได้บุญ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพวกนี้แล้วจะประสบแต่ความทุกข์และความเสื่อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต คราวนี้เป็นความท้าทายศรัทธาของชาวพุทธอีกครั้งว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้กับบ้านเมืองของเราต่อไปอย่างไร
    จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ
 ขอให้พระพุทธศาสนา จงตั้งมั่นต่อไปตลอดกาลนาน.

ขอบคุณที่มา : Mongkol Nath

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews