สิ้นเดือน ก.ย. นี้ ผู้ประกันตน เตรียมจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเต็มจำนวน

06 ก.ย. 2564 เวลา 16:26 น.

สิ้นเดือน ก.ย. นี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เตรียมจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ในอัตราเดิมเต็มจำนวน

ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 2.5% และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 4.5% เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค.64 ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดโครงการแล้ว ส่งผลให้ตั้งแต่เดือน ก.ย.64 เป็นต้นไป ต้องส่งเงินประกันสังคมเท่าเดิม (มาตรา 33 สูงสุด 750 บาท , มาตรา 39 สูงสุด 432 บาท) ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดโครงการแล้ว ส่งผลให้ตั้งแต่เดือน ก.ย.2564 เป็นต้นไป ต้องส่งเงินประกันสังคมเท่าเดิม (มาตรา 33 สูงสุด 750 บาท , มาตรา 39 สูงสุด 432 บาท)

สิ้นเดือน ก.ย. นี้ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เตรียมจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเต็มจำนวน

นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33

นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2.5% ต่อเดือน ซึ่งเดิมทีถูกหัก 5% หรือ คำนวณโดย นำ "เงินเดือน" คูณ "2.5%" จะได้จำนวนเงินที่ถูกหักออกไปในแต่ละเดือน เช่น

เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)

เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 2.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 375 บาท (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)

 ตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไป หักเงินเข้าประกันสังคมเท่าเดิม สูงสุดคือ 750 บาท

 

ผู้ประกันตน ม.39

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยทำงานในบริษัท หรืออยู่ในมาตรา 33 มาก่อน แต่ว่างงาน หรือลาออกไม่เกิน 6 เดือน และเคยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ยังอยากได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ รัฐบาลกำหนดให้ส่งเงินสมทบ

เหลือเดือนละ 4.5% จากเดิม 9% โดยเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน เช่น

เงินเดือน 4,800 บาท (เงินเดือน) x 4.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 216 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)

ตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไป หักเงินเข้าประกันสังคมเท่าเดิมคือ 432 บาท

สิ้นเดือน ก.ย. นี้ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เตรียมจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเต็มจำนวน

สำหรับประกาศตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เป็นไปตามมติ ครม.ที่เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประกาศในกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้ปรับลดอัตราเงินสมทบ โดยให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 เดิมร้อยละ 5 ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน(ค่าจ้างสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ถูกหักเงินสมทบ 375 บาท) และผู้ประกันตนมาตรา 39 เดิมร้อยละ 9 ลดลงเหลือร้อยละ 4.5 (จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 432 บาท เหลือ 216 บาท)ส่วนรัฐบาลยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือ ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews