เช็กวิธี เปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

26 ส.ค. 2564 เวลา 8:20 น.4

เช็กวิธี เปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดแนวทางแจ้งเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ได้ชำระเงินค่าวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ เนื่องจากรับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้

วิธีเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน


 

1.การเปลี่ยนสิทธิ์ทำได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส

2.ไม่สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ผู้จองได้เลือกไว้ได้เนื่องจากวัคซีนของผู้จองทั้ง 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดส่งไปให้กับสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

3.ผู้จองทำใบยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับบุคคลอื่นที่ผู้จองกำหนดผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง >> https://change-sinop.cra.ac.th/
   3.1 กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ทำการลงทะเบียนจองวัคซีนไว้ กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์” จะแสดงข้อมูลของผู้จอง
   3.2 กรอกข้อมูลเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่ โดยระบุประเภทบัตร เลขที่บัตร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส แทนผู้จองเดิม

affaliate-2

4.ภายหลังจากแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เรียบร้อย รอตรวจสอบข้อมูล 2 วันทำการ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่จะสามารถเข้าสู่ระบบ CRA Sinop ด้วยเลขที่บัตรและเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว วันนัดหมายและโรงพยาบาลเดิมที่ผู้จองเลือกไว้ (หากเลยกำหนดวันนัดหมายเดิมแล้วให้เลือกวันนัดใหม่) เข้าทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน เพื่อรับ QR Code นำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ผู้จองเดิมได้เลือกเข้ารับบริการ อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

วิธีเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน

 

 

affaliate-3