เปิดประวัติผู้ว่าฯสมุทรสาคร "นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี"

16 สิงหาคม 2564

เปิดประวัติผู้ว่าฯปู หรือ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี หลังประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

จากกรณีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประกาศลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งเหตุผลที่ผู้ว่าฯวีระศักดิ์ลาออกนั้นเป็นเพราะตนเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลังหายจากโรคโควิด-19 ทำให้กลัวทำงานได้อย่างไม่เต็มที่

 

ในวันนี้จึงได้รวบรวมเอาประวัติของผู้ว่าฯปูขวัญใจชาวไทยรายนี้มาฝากกัน

 

ประวัติผู้ว่าวีระศักดิ์

 

โดยผู้ว่าฯปู นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เกิด  25 ธันวาคม 2504 มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง วันบรรจุรับราชการ 23 สิงหาคม 2526 และจะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 

ประวัติการศึกษา

2526 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
2534 ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงวิชา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2542 ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้านการฝึกอบรม

เมษายน – พฤศจิกายน 2539 : หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการปกครอง

25 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2547 : หลักสูตร นปส. รุ่นที่ 45 วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง

ธันวาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 : หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 

ประวัติการรับราชการ

23 สิงหาคม 2526 นักพัฒนาชุมชน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

11 ธันวาคม 2544 นายอำเภอแม่วงก์ (เจ้าพนักงานปกครอง) จังหวัดนครสวรรค์

6 ตุลาคม 2546 นายอำเภอเดิมบางนางบวช (เจ้าพนักงานปกครอง)  จังหวัดสุพรรณบุรี

24 ตุลาคม 2550 นายอำเภอศรีประจันต์ (เจ้าพนักงานปกครอง)  จังหวัดสุพรรณบุรี

28 พฤศจิกายน 2551 นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)

14 กันยายน 2552 นายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)

24 มกราคม 2554 ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

7 ธันวาคม 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

1 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

1 ตุลาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 

ผู้ว่าฯวีระศักดิ์ลาออก

 

เกียรติประวัติ

พ.ศ. 2533 พัฒนากรดีเด่น ระดับจังหวัด

พ.ศ. 2537 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “รางวัลครุฑทองคำ” ระดับประเทศ

พ.ศ. 2546 นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต เขต 7

พ.ศ. 2557 เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ. 2560 รางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับประเทศ "จังหวัดสะอาด" รองชนะเลิศ อันดับ 2 กลุ่ม จังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร

พ.ศ. 2561 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561

พ.ศ. 2561 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจาปี 2561 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย พ.ศ. 2561 นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนปทุมคงคา ประจำปี 2561

พ.ศ. 2561 รางวัลผู้ว่า "สำเภาทอง" ประจำปี 2561

พ.ศ. 2562 รางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับประเทศ "จังหวัดสะอาด" รางวัลชมเชย กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ. 2562 รางวัลจังหวัดที่มีการผ่านการคัดแยกขยะครบ 100% ทุกครัวเรือน โดยกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2562 ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง " พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ปี 2562 จากประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2562 รางวัลผู้ว่า "สำเภาทอง" ประจำปี 2562

พ.ศ. 2563 รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม 2560 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

5 ธันวาคม 2555 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

5 ธันวาคม 2552 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

5 ธันวาคม 2556 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews