พม. เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ประชาชน ที่เดือนร้อน ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

10 สิงหาคม 2564

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ประชาชน ที่เดือนร้อน ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน และประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว

 

พม.

 

 

ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล เพื่อ "ยื่นคำขอรับบริการ" ด้วยการ สแกน QR Code หรือ คลิกที่ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition 

โดยขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามที่ประชาชนได้ให้ไว้ในระบบ

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับบริการ
1.สแกน QR Code หรือ "ยื่นคำขอรับบริการ" ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4.ตรวจสอบความถูกต้อง และ "กดบันทึกข้อมูล"

 

พม.

 

ขั้นตอนการตรวจสอบหรือติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุน 
1.เลือกเมนู "ยื่นคำขอรับบริการ"ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code 
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ
3.กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4.กดตรวจสอบสถานะ

 

พม.

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า